Regulamin

Ogólne Warunki Sklepu Internetowego od 1.05.2020r.
Regulamin


Słowniczek:


1. Sprzedający – Legrand sp. z o.o. , wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000838968, posiadającą numer REGON 385955893 oraz numer NIP 5492458433, będącą właścicielem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.zdrewnem.pl
2. Klient – osoba fizyczna posiadająca ograniczoną lub pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego,
3. Sklep internetowy / Sklep – oznaczają serwisy internetowe znajdujący się pod adresem www.zdrewnem.pl, za pośrednictwem, którego Sprzedający sprzedaje prezentowane na powyższych stronach internetowych towary,
4. Towar – oznacza rzeczy ruchome umieszczone przez Sprzedającego na stronie internetowej sklepu, mogące podlegać umowie sprzedaży,
5. Strona internetowa – oznacza stronę internetową znajdującą się pod adresem www.zdrewnem.pl, na której prowadzony jest Sklep internetowy,
6. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, pomiędzy Sprzedającym a Klientem,
7. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin sklepu internetowego,
8. Rejestracja – oznacza proces zmierzający do założenia konta użytkownika na stronie www.zdrewnem.pl.

Postanowienia Ogólne:
§1
Sklep internetowy prowadzony jest przez Legrand sp. z o.o. , wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000838968, posiadającą numer REGON 385955893 oraz numer NIP 5492458433
Klient utrzymuje kontakt ze Sprzedającym przede wszystkim za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość:
a) poczta e-mail: info@legrand-wood.com lub inny adres email z domeny @legrand-wood.com,
b) telefon kontaktowy: 608336082 lub inny numer telefonu podany na stronie zdrewnem.pl,
c) adres: ul. Błonie 14, 32-650 Kęty – siedziba firmy,

Sprzedający zastrzega także możliwość osobistego odbioru towaru.
 
§2
Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach
Sklep zamieszcza na stronie internetowej.
§3
Niniejszy Regulamin formułuje zasady zawierania umów sprzedaży Towarów pomiędzy Klientem
a Sprzedawcą, zawieranych na odległość za pośrednictwem środków porozumiewania
się na odległość a także prawidłowego korzystania ze strony internetowej.
§4
Wszelkie zapisy niniejszego regulaminu mają pierwszeństwo przed innymi uregulowaniami,
w tym wynikającymi z przepisów prawa, w zakresie dozwolonym przez prawo obowiązujące
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§5
Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu internetowego. Każdy Klient zobowiązany
jest do przestrzegania wszystkich zasad opisanych w Regulaminie.
§6
Sprzedawca ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym momencie. Wszelkie zmiany wprowadzone
do Regulaminu uzyskują moc z chwilą zamieszczenia ich na stronie internetowej.
Sprzedający poinformuje Klientów posiadających konta użytkownika o każdorazowej zmianie
regulaminu poprzez informację na stronie internetowej. Sprzedaż odbywa się na podstawie aktualnie obowiązującej treści Regulaminu w chwili składania zamówienia. Po skutecznym złożeniu zamówienia, potwierdzonym wysłaniem przez Sprzedającego wiadomości e-mail na podany przy rejestracji adres poczty
elektronicznej, cena zamówionego Towaru nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian wprowadzanych
przez Sprzedającego.
§7
Wszelkie treści znajdujące się na stronie internetowej, w szczególności dotyczące Towarów
oraz ich cen, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
§8
Klient chcący dokonać zakupu Towarów za pośrednictwem sklepu internetowego może założyć
konto użytkownika za pomocą którego przeprowadzać będzie czynności zmierzające do
zawarcia umowy. Ponadto do zawarcia umowy sprzedaży niezbędnym jest posiadanie przez
Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej, na które wysyłane będą informacje dotyczące
realizacji zamówienia, w szczególności dotyczące jego przyjęcia przez Sprzedającego.
Konto zakładane jest jednocześnie na portalu www.zdrewnem.pl
§9
W przypadku ograniczonej dostępności Towaru w sklepie internetowym zamówienia realizowane
będą w kolejności w jakiej zostały złożone, do momentu całkowitego wyczerpania zasobów
będących w posiadaniu Sklepu.Zasady korzystania ze sklepu internetowego
§10
Niezbędnym warunkiem uprawniającym do korzystania ze Sklepu internetowego jest zapoznanie
się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacja.
§11
Klient przy zakładaniu konta użytkownika na stronie internetowej zobowiązany jest do podania
wszelkich wymaganych informacji zgodnie z prawdą. Ponadto na Kliencie spoczywa obowiązek
dopilnowania, aby wszelkie dane znajdujące się na jego koncie użytkownika były danymi
aktualnymi.
§12
Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelką szkodę poniesioną przez Sprzedającego
spowodowaną podaniem błędnych lub nieaktualnych informacji przy zakładaniu konta użytkownika.
§13
Sprzedający za pomocą dostępnych mu środków technicznych i organizacyjnych chroni
wszelkie dane podawane przy rejestracji oraz składaniu zamówień przed ich pozyskaniem
oraz modyfikacją przez osoby nieuprawnione.
§14
Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie powodujący zakłóceń w jego funkcjonowaniu,
w szczególności poprzez użycie odpowiedniego oprogramowania oraz
urządzeń,
b) niepodejmowania działań mających na celu pozyskanie informacji nieprzeznaczonych
dla Klienta, w tym informacji niejawnych, stanowiących dobra chronione Sprzedającego,
c) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak również z niniejszym Regulaminem
oraz przyjętymi zwyczajami,
d) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nieuciążliwy zarówno
dla Sprzedającego jak i dla innych Klientów Sklepu internetowego,
e) wykorzystywania wszelkich treści zamieszczonych na stronie internetowej jedynie w
celach osobistych, ukierunkowanych na zawarcie umowy sprzedaży.
§15
Sprzedający jest uprawniony do pozbawienia Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego
jak i wszystkich uprawnień wiążących się z założeniem konta użytkownika na
stronie internetowej w przypadku podania nieprawdziwych danych przy zakładaniu konta
użytkownika jak również w przypadku naruszenia obowiązków wynikających z §14 niniejszego
regulaminu.
§16
Klient którego Sprzedający pozbawił prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może
dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedającego.
§17
O braku zamawianego towaru Klient informowany jest przed złożeniem zamówienia, poprzez informację o dostępności towaru na stronie internetowej. W przypadku złożenia zamówienia na towar, którego nie ma na obecnie na stanie magazynowym firmy, klient informowany jest o terminie realizacji zamówienia.
§18
W przypadku  braku możliwości zrealizowania zamówienia, z przyczyn niezależnych od sprzedającego, a w szczególności braku towaru na magazynie, Klient ma prawo zmiany zamówienia w całości lub w części. Sprzedającemu w takim przypadku przysługuje
prawo odstąpienia od całości lub części umowy, a zamówienie zostanie w całości lub
w części anulowane, o czym Klient otrzyma informację drogą elektroniczną. Wszelkie środki,
które zostały przekazane na rzecz Sprzedającego w ramach zapłaty za zamówiony towar,
który nie może zostać dostarczony zostaną zwrócone w terminie 7 dni od daty skutecznego
poinformowania Klienta o zaistniałej sytuacji.Składanie zamówień
§19
Zamówienia składane są na stronie internetowej www.zdrewnem.pl przy pomocy konta użytkownika
założonego przy dokonywaniu rejestracji w Sklepie internetowym. Dokonanie rejestracji
skutkuje założeniem konta użytkownika.
§20
Składanie zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system
teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a. System operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac
OS
b. Procesor: 1 GHz
c. RAM: 1 GB pamięci RAM
d. Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca
e. Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024x768
f. Sterowanie: klawiatura, mysz
g. Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s,
upload 128 kbit/s
h. Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script : IE (min. wersja 7) lub
Google Chrome (min. wersja 13) lub Mozilla Firefox (min. wersja 10)
§21
Złożenie zamówienia możliwe jest przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
§22
Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 16, jak również w soboty, niedziele oraz
inne dni wolne od pracy zostaną zrealizowane nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym.
§23
Wysłanie zamówienia na towary oferowane w Sklepie internetowym będzie traktowane jako
zawarcie umowy sprzedaży złożona Sprzedającemu, zgodnie z treścią Regulaminu.
§24
W przypadku braku dostępności towaru lub zmian w zamówieniu, zostanie wysłana informacja przez Sprzedającego na adres poczty elektronicznej zamieszczony na założonym przez Klienta w trakcie rejestracji na koncie użytkownika.
§25
Po otrzymaniu wiadomości e-mail o akceptacji zmian w zamówieniu, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży
towarów zamówionych przez Klienta za pomocą Sklepu internetowego. W przypadku nieotrzymania
przez Klienta żadnej wiadomości od Sprzedającego w terminie 7 dni od złożenia
zamówienia należy sprawdzić folder „Spam” znajdujący się w skrzynce e-mail lub skontaktować
się bezpośrednio ze Sklepem internetowym pod numerem telefonu wskazanym na
stronie internetowej.
§26
Klient ma prawo do rezygnacji z dokonanego zamówienia przed dokonaniem jego realizacji. W przypadku zamówień wymagających specjalnego zamówienia lub usługi cięcia rezygnacja jest możliwa przed dokonaniem zamówienia u dostawcy lub wykonania fizycznej obróbki materiału.
Powyższe oświadczenie woli należy skierować drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedającego.
§27
Ceny towarów oraz dokonywanie płatności.
§28
Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
a) podawane są w złotych polskich,
b) nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy,
c) w przypadku uzgodnienia dostawy z dostarczeniem towaru Klientowi, ceny nie
obejmują rozładunku oraz innych dodatkowych czynności i usług.

§29
Cena jest uzależniona od towaru.
Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia
złożenia zamówienia.
§30
Klient dokonuje płatności za zamówiony Towar przelewem bankowym przed dostawą. Płatności
za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy
Sprzedającego. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów,
przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich
zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych
przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi
inaczej.Realizacja zamówień
§31
Proces realizacji zamówienia rozpoczyna się z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzającej wiadomości e-mail o złożonym zamówieniu.  Termin realizacji zamówienia wynosi przeważnie od 3 dni do 14 dni.
§32
W sytuacji, gdy zmówiony przez Klienta towar nie jest dostępny w magazynie i nie ma możliwości
realizacji zamówienia w określonym w §32 terminie, lub braku możliwości realizacji
zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sprzedawca informuje Klienta telefonicznie lub drogą
elektroniczną o powstałych okolicznościach.
§33
Wszystkie koszty związane z dostarczeniem towaru ponosi Klient. Zostają one doliczone do
faktury sprzedażowej dla klienta, zgodnie z obowiązującym Cennikiem Dostaw lub według indywidualnych ustaleń.
Zamówione towary dostarczane są na wskazany na koncie użytkownika adres.
Ceny dostawy znajdują się na stronie internetowej z drewnem.pl i sa widocznie w chwili składania zamówienia
§34
W przypadku chęci zmiany adresu do dostarczenia zamówionych towarów należy poinformować
o tym Sprzedającego przy składaniu zamówienia
§36
Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 14 dni roboczych. Po upływie tego terminu
Klient ma prawo do anulowania zamówienia bez ponoszenia żadnych kosztów, za wyjątkiem sytuacji, gdy zamówienie wymagało wykonania obróbki / usługi cięcia / okleinowania. Oświadczenie
woli o anulowaniu zamówienia należy wysłać na adres poczty elektronicznej sklepu internetowego
podając jak przyczynę przekroczenie terminu na realizację zamówienia.
§37
Uprawnienie z §36 nie przysługuje w przypadku gdy strony zgodnie przedłużyły czas realizacji
zamówienia.
§38
Wszystkie zamówienia realizowane są w kolejności ich otrzymania do momentu wyczerpania
zasobów poszczególnych towarów oferowanych w Sklepie. Dostępność towaru na portalu
www.z drewnem.pl jest ilością orientacyjną i nie może stanowić powodów do roszczeń.
§39
Do każdej przesyłki Sprzedający dołącza dowód zakupu, którym jest faktura VAT lub paragon
fiskalny. O chęci otrzymania faktury VAT należy poinformować Sprzedającego przy dokonywaniu
zamówienia podając przy tym niezbędne dane.Uprawnienie do odstąpienia od umowy
§40
Klient może odstąpić od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość bez podania
przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni.
Wzór oświadczenia wraz z pouczeniem stanowią załącznik do niniejszego regulaminu.
§41
Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie pisemnego
oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres firmy lub poprzez wysłanie ww.
oświadczenia woli drogą elektroniczną na adres info@legrand-wood.com
§42
Wskazany powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Klientowi
Towaru przez przewoźnika lub dostawcę.
§43
W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest
uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony
świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, co oznacza, że oświadczenie o odstąpieniu
będzie uznane za nieskuteczne w przypadku, gdy okaże się, że zwrócony Towar posiada
uszkodzenia mechaniczne, zabrudzenia lub gdy występują w nim braki elementów które
stanowią jego integralną część, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności Towaru
z umową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827)
§44
Zwrot wzajemnych świadczeń, powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie
14 dni.
§45
Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający
brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany
w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem
i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres firmy.
Koszty transportu towaru pokrywa Sprzedający. W przypadku wysyłki towaru przez Klienta
za pomocą innego środka dostarczenia, niż najtańszy oferowany przez Sprzedającego
w Cenniku Dostawy, dodatkowe koszty dostawy ponosi Klient.


 
Gwarancja i odpowiedzialność.
Reklamacje.
§46
Sprzedający jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady Towaru
zakupionego przez tego Klienta, w zakresie określonym ustawą z dnia 30 maja 2014r.
o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827)
§47
W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu
nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia
o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca
2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę
wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz.271 z późn. zm.) oraz
ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827)
§48
Sprzedający udziela rękojmi na to, że zostanie dostarczony towar o uzgodnionej jakości.
Odpowiedzialność za zachowanie szczegółowych właściwości obowiązuje tylko wówczas, kiedy
zostanie to zadeklarowane w odrębnym piśmie lub wiadomości e-mail. W odniesieniu do
odchyłek warunkowanych względami produkcyjnymi lub materiałowymi gwarancja oraz rękojmia
nie obowiązuje.
§49
Reklamacja dotyczyć mogą wyłącznie całych pakietów dostarczonych przez Sprzedającego.
Warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji jakościowych kupującego jest pozostawienie
pełnych pakietów zgodnych z dostarczonymi specyfikacjami do dyspozycji i wglądu
Sprzedającego.
§50
Reklamacje tarcicy, desek tarasowych i innych dostarczonych pakietów, które w jakikolwiek
sposób zostały przebrane i/lub wymieszane nie będą uznawane przez Sprzedającego.
§51
Klientowi przysługuje prawo wyboru świadczenia z tytułu rękojmi po uwzględnieniu reklamacji.
Klient może żądać naprawy towaru, jego wymiany albo obniżenia ceny,
a także odstąpienia od umowy.
§52
Każdorazowe uznanie zasadności reklamacji może nastąpić tylko po uprzednim dokonaniu
inspekcji towaru i uznaniu wady przez sprzedającego w formie pisemnej lub drogą elektroniczną
(poprzez wiadomość e-mail).
§53
Żądanie wymiany nie obejmuje wymontowania wadliwego towaru i zamontowania towaru
niewadliwego, obejmuje jedynie dostawę towaru wolnego od wad.
§54
Na Kliencie spoczywa obowiązek wykazania, że wada występowała już w chwili wydania towaru.
Kupujący jest zobowiązany do szczegółowego zgłoszenia wszelkich wad wraz z wymienieniem
ich rodzaju i zakresu.
§55
Wszelkie uprawnienia Klienta z tytułu gwarancji i rękojmi wygasają w przypadku poddania
towaru dalszej obróbce związanej z jego montażem lub innymi czynnościami technicznymi.
§56
Pomimo stwierdzenia wad oraz wniesienia reklamacji, Klient zobowiązany jest odebrać towar,
należycie go rozładować i zmagazynować.
§57
Jeżeli reklamacja nie zostanie zgłoszona lub zgłoszenie reklamacyjne nastąpi po upływie
ustawowego terminu, towar uznaje się za odebrany i dostarczony w uzgodnionej jakości i
ilości. Uprawnienia wynikające z rękojmi oraz prawo do odszkodowania a także prawo do
uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu są w
takim przypadku wyłączone.
§58
Reklamacje zgłaszane w formie pisemnej należy przesłać pocztą na adres: info@legrand-wood.com
W pisemnym, podpisanym przez reklamującego, oświadczeniu należy podać:
• imię i nazwisko,
• dokładny adres (ulica, numer domu, kod, miejscowość),
• nazwę, numery, ilość, towarów, które są reklamowane, + zdjęcie
• powód reklamacji wskazanie czy ewentualny zwrot pieniędzy ma zostać dokonany przelewem, wraz z numerem konta konsumenta,
• kopia dowodu zakupu.
Firma Legrand maksymalnie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji
rozpatrzy zasadność reklamacji. Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji
zostanie przesłana Klientowi (będącemu konsumentem) na adres podany w formularzu reklamacyjnym.
Jeśli reklamacja zostanie uznana pracownik Działu Reklamacji skontaktuje się Klientem
w celu ustalenia terminu i trybu dostawy/ wymiany uszkodzonych elementów.
Wszelkie wątpliwości związane z reklamacjami można wyjaśniać pod adresem e-mail info@legrand-wood.com lub pod numerem telefonu 608 336 082Postanowienia końcowe.
§59
Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem
za nieważne lub nieskuteczne nie wpływa w żaden sposób na inne postanowienia Regulaminu.
§60
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów
pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie
i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze
używanym przez Klienta.
§61
Wszelkie dane osobowe podawane podczas rejestracji i składania zamówienia są przetwarzane
wyłącznie dla potrzeb Sklepu Internetowego zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych
z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 1997 roku, nr 133, poz. 833).
§62
Dane osobowe Klientów Sklepu Internetowego wykorzystywane są tylko do realizacji zamówień
oraz w przypadku osób, które założyły konto do informowania o nowościach pojawiających
się w Sklepie. Klient w każdej chwili może zastrzec, że nie chce otrzymywać takich informacji.
Klient tworząc konto w portalu www.zdrewnem.pl z jednoczesnym, nieobowiązkowym uzupełnieniem numeru telefonu komórkowego, zgadza się również na otrzymywanie powiadomień drogą komunikacji sms/mms.
§63
Klient Sklepu Internetowego ma prawo do wglądu w swoje dane, ma możliwość dokonywania
ich modyfikacji oraz ma prawo do ich usunięcia z bazy Sklepu Internetowego.
Zgodnie z przepisami RODO dane osobowe kupującego (imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, numer faksu) są niezbędne do przeprowadzenia transakcji - zamówienia, fakturowania i będą przetwarzanie do tych celów, jak również w celu kontroli kredytowej, dochodzenia roszczeń związanych z umową oraz do celów obsługi klienta i ofertowania, a dane będą przekazywane odpowiednim usługodawcom (agencjom kredytowym, windykacyjnym, prawnikom itp.) oraz innym spółkom ???, jeśli to konieczne. Przechowujemy dane do momentu wygaśnięcia ustawowych okresów przechowywania i przedawnienia. Kupujący ma prawo do uzyskania informacji, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawa do sprzeciwu i możliwości przenoszenia danych oraz prawa do złożenia skargi do organu nadzorującego. Bardziej szczegółowe dane można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych (www.zdrewnem.pl/ochronadanych).
 
§64
Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji
Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych. Sklep wykorzystuje
pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony internetowej. Rodzaje plików cookie,
z których korzysta Sklep to:
a. Cookies sesji - działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym
samym prawidłowe ich funkcjonowanie,
b. Cookies trwałych - pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony internetowej,
c. Cookies podmiotów zewnętrznych - umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do
preferencji Klienta.

§65
Klientowi przysługuje uprawnienie do korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania
mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie
będą działać w sposób zamierzony. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików
cookies powinien niezwłocznie zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików
cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

§66
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem  1.05.2020 r.